Папският съвет за междурелигиозен диалог и д-р Муун

.
04/06/2008

Папският съвет за междурелигиозен диалог подготвя документ в диалога между религиите

Междурелигиозни събития, междурелигиозен диалог, културни инициятиви. Д-р Муун успешно обединява лидери от трите Аврамови религии; Християни, Мюсулмани и Евреи.

В Рим започна работа пленарната сесия на Папския съвет за междурелигиозен диалог на тема „Диалогът в истината и милосърдието: пасторални ориентири”. Целта на сесията е подготовката на документ, съдържащ „водещи линии” в помощ на католиците в отношенията им с хора и общности от други религии.

„Всички вярващи имат общо духовно наследство, което е вярата в единствения Бог"

Кардинал Жан Луи Торан, председател на ватиканското ведомство подчерта, че „Бог е единствения, който дава смисъл на човешкия живот и история”. „Като християни – каза кардинала – ние сме длъжни да търсим истината, да я обичаме, да я защитаваме и я предаваме”. База за ориентирите са Десетте Божи заповеди, които според кард. Торан са своеобразна „универсална граматика, която всички вярващи могат да използват в отношението си към Бог и ближния”. За кардиналът, важното е „вярващите да могат да споделят своите духовни убеждения и вземат под внимание убежденията на другите”, тъй като „всички вярващи имат общо духовно наследство”, което е „вярата в единствения Бог, сакралността на живота, нуждата от братство и молитвата”. Само два месеца по късно ролята на междурелигиозния диалог бе дискутирана и в Обединените нации.

Междурелигиозна младеж призовава за Междурелигиозен парламентарен съвет в ООН

През септември в Женева се състоя “Женевската конфенция по Междурелигиозно коопериране и протекция на човешките права и достойнство”. Пред близо 280 религиозни и обществени лидери, дипломати и представители от ООН бе обърнато специално внимание на приноса на вярата за мира.

Представителите на младежки организации от различни религии призоваха за Междурелигиозен парламентарен съвет в ООН. Те подчертаха ключовата роля която един междурелигиозен съвет би играл във ООН в усилията за постигане на мир. Посланниците в Обединените нации организиращи събитието специално се обърнаха за подкрепа от представителите на Федерацията за Вселенски Мир на д-р Мун.

(на снимката: Междурелгиозна конференция на Федерацията за вселенски мир)
Сан Мьон Мун е известен с обширната си дейност в областта на междурелигозния диалог. Неговия модел за обединение са всеобщите действия и разбирането, че Бог е родител на цялото човечество, а не на съответна религия. В миналото Корейския религиозен лидер работи усилено за обединение на религиите в борбата с атеистичния комунизъм. В последствие той става водеща фигура във борбата с аморалността, отново мобилизирайки представители от всички религии за съвместни действия. Д-р Мун и неговите организации са лидери в усилията за Световен Мир, чрез преодоляване на етническата и религиозната омраза.

Проектите които той организира в Близкия изток, Middle East Peace Initiative, включват широк спектър от междурелигиозни събития, пътувания до святите места в Израел, междурелигиозен диалог, култруни инициятиви, спортни програми и проекти за служене. С тези ралита за мир, под наслов, "Едно сърце, един Бог," д-р Муун успешно обединява лидери от трите братски - Аврамови религии; Християни, Мюсулмани и Евреи. Чрез тези проекти за мир политическия и религиозния свят се събужда за реалността, че без религиозно помирение световния мир е непостижим. Преподобния Муун не вижда това помирение посредствум теологически диалог и компромиси, а единствено чрез силата на любовта; изразена в общите действия за ценности, които всички признаваме.


Израел: Проекти за мир "Едно сърце, едно човечество, един Бог"
От Прокламацията за мир направена в над 120 страни: "В Близкия изток, едно от огнищата на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани, откриват възможности чрез философията за мир на преп. Мун да започнат диалог в ново измерение. През изминалите десетилетия инициираната от преп. Мун Обединителна мисъл изигра решаваща роля в това да се сложи край на Студената война."

Тази година е посветена на междукултурния диалог

При представянето на европейската година, европейският комисар по образованието, културата и младежта, словакът Ян Фидел заяви, че задачата на Европа е „да се справи с важни предизвикателства, вкоренени в интеркултурните взаимоотношения, произхождащи от културните и религиозни различия на Стария континент”. В този случай диалогът играе ролята на инструмент за обединение на Европа и е продължение на един процес, започнал преди 50 години, в момент, когато разширяването на Съюза и глобализацията акцентират върху мултикултурния диалог на много държави, подчертавайки голямото разнообразие от езици, религии, етнически групи и култури, които присъстват на европейска територия. За подобряване на диалога между отделните културни идентичности, са посветени многобройни инициативи през цялата година, които включват широка информационна кампания, изследвания и проучвания, седем специални проекта и 27 национални проекта. Специалните проекти предвиждат привличане на граждани от страните членки и касаят сферите на градската култура, народните изкуства, участието на младежи, емигранти, медии, обмен на местни инициативи, дейности на отделните имигрантски общности.
В Брюксел са предвидени дебати, като всеки един от тях ще се занимае с въпроса за междукултурния диалог от определен специфичен ъгъл, в сферата на следните теми: медии, културни блага и дейности, място на работа, междурелигиозен диалог, младежи и образование, миграция и интеграция. Сайта, посветен на тази година е www.dialogue2008.eu. Той е изготвен в сътрудничество с различни обществени организации и има за цел да предостави едно общо европейско място за интеркултурен диалог. Сайта съдържа секция, носеща наименованието „Партньори”, която цели да създаде мрежа от контакти и обмяната на опит в самия Европейски съюз.

На скоро дори и в Г-8, групата на 8-те икономически най-големи държави, бе дискутирана острата нужда от прокарване на ценности в икономиката. Дори те започват да осъзнават, че само икономическите и политически усилия няма да доведат до разрешение на световните проблеми. Д-р Мун заявява, "... през историята, хората непрестанно са работили за мира единствено възоснова на човешките усилия... движенията за мир неизбежно са стигали до предела на своите възможности и са приключвали неуспешно... Ето защо Обединените нации, които тръгнаха с прекрасната мечта да осъществят световен мир, днес трябва да признаят своите вродени ограничения." Той призовава за Междурелигиозен съвет в ООН със думите, "Човечеството най-после трябва да осъзнае, че всички религии говорят не за различни богове, а за един и същи Абсолют. При правилно разбиране на Бог бихме осъзнали, че всички сме Божии деца и че всички религии помежду си са като сестри, тъй като произхождат от един Бог." Само когато осъзнаем това", обяснява той, "можем да се обединим отвъд религия и националност, и издигнем универсалните ценности необходими за постигането на истинския мир.
.

No comments:

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун