Бахаите и моделът за новия свят

.

Земята е просто една страна


Бахаите разбират, че драматичните промени и трансформации в глобалното общество през последния век ще доведът до установяване на Божествения модел за бъдещото общество. Техните разбирания и стремежи силно се доближават до тези на д-р Сан Мьон Мун.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ процесът на глобализация – постепенното “смалява” света и води до все по-голямото смесване на неговите народи, култури и икономики. Глобализацията носи материален прогрес, като премахва национални, икономически и културни бариери и помага да се ускори процесът на миротворчество.

Днес младежите по цял свят изглежда че пият едни и същи безалкохолни напитки, носят един и същ стил дрехи и слушат една и съща музика. Бивши световни врагове сега участват в общи миротворчески операции. Новите модели на емиграция означават, че старите бариери и предразсъдъци са обречени на изчезване.

Човешкото общество динамично се трансформира във всяко кътче на земното кълбо, а крайната тенденция е очевидна – възникването на нова цивилизация, човечеството се превръща в едно световно семейство.

Преди повече от сто години, Бахаулла определи тази нова реалност с Посланието: ”Земята е само една страна, а всички хора – нейни граждани.”

Бъдещата цевилизация не може да бъде доминирана от тесногръд материализъм, в който егоистичните стремежи на едни водят до тяхното безгранично обогатяване, докато милиарди хора живеят в ужасяваща бедност.

Свят на матерялен просперитет
Най-после ние хората ще създадем свят, в който материалното и научното развитие се управлява от етични и духовни принципи, които стимулират напредъка на хората по цял свят. С други думи религията като мотивираща сила в човешката история ще трябва да определя нейната посока и форма. Прогресивното откровение на Божията воля за човечеството чрез Неговите пратеници е за нарастващата интеграция на човешкото общество и неговата напредваща цивилизация. Цикълът на човешкото единство последователно се е разширявал от племето до града-държава и до държавата-нация.

Според откровението на Бахаулла, историята на двадесети век е постепенен процес на еволюция, силно болезнен на моменти, но водещ към нов модел на човешкото общество.

Колапсът на големите колониални империи от деветнадесети век, провалилите се експерименти на тоталитаризма, фашизма и комунизма и нарастващото отхвърляне на доскоро възхвалявани концепции като расово превъзходство, властта на мъжете и религиозното самодоволство, постепенно разчистват територия за промените, които трябва да се проявят. В същия дух д-р Мун ни предизвиква, "Ще останете ли пленници на старите стени създадени от Сатана; стените на вашата религия, стените на вашата култура, стените на вашата националност и раса, и доживеете остатъка от живота си в агония и съжаление?"

Същевременно научните открития и новите социални прозрения от последния век са стимулирали редица прогресивни социални, икономически и културни трансформации, отваряйки дверите за едно възможно бъдеще, в което материалните нужди на всеки са задоволени.

Този процес несъмнено ще продължи да разрушава традиционните бариери, поставени от овехтели и фалшиви представи за раса, класа или национално превъзходство. А научните и културните промени, обещаващи просперитет за всички, със сигурност ще продължат да се ускоряват. време да се разкаем и променим пътищата си. Или както преп. Муун призовава,

"Бог ни предупреждава, че Той не ще вече толерира деленията и разцепленията".

За целта д-р Мун предлага свързването на света с международна магистрала, която да позволи хората да пътуват свободно, свързвайки всета като една общност.

"Аз предлагам да свържем с тунел Беринговия проток, този остатък от Сатанинските исторически деления можду изтока и запада, севера и юга, и Северна Америка и Русия." "Това ще премахне човеко-сътворените стени между раси, култури, религии и нации, и така установи царството на мирния, идеален свят за който Бог е мечтал."


Мирно бъдеще
Бахаулла предупреждава, “Скоро съществуващият сега ред ще бъде сгънат и друг ще бъде разстлан на негово място.” Бахаите вярват обаче, че бъдещето на човечеството неизбежно ще бъде мирно и проспериращо – и че този ден може да бъде ускорен, ако започнем да живеем в съгласие с новите духовни закони и принципи, управляващи нашата епоха.

Тези принципи започват с осъзнаването на нашето фундаментално единство във всички сфери на живота, което изисква краха на всички предразсъдъци, основаващи се на раса, класа или националност и изисква пълна равнопоставеност между жените и мъжете. Те включват също предприемането на смислени действия за намаляване на крещящите разлики между бедност и богатство. С признанието, че всички световни религии са едно, религиозните страсти и нетолерантност завинаги ще бъдат уталожени.

Сан Мьон Мун също призовава:
"Дами и господа, човечеството е тръгнало стремглаво надолу в задънена улица. Единствения път да оцелеем е практиката на учението ми: Мирната философия на истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия... Скоро дори и развитите и силните на деня ще променят курса си и тръгнат в тази насока."

Ново морално общество
Идеала за Космическата нация на мир и единство е свят на Истина, Добро и Красота с центъра любовта за който д-р Мун е отдал живота си да осъществи. Сан Мьон Муун учи, че културата на идеалния свят е културата на сърцето, където всички хора обединени сърдечно живеят заедно в щастие. Сектите и разделенията ще изчезнат. Идеала на небето е като единството чрез любов в семейството, и той може да бъде установен само чрез истински семейства изпълнени с истинска любов. Това несъмнено ще промени светът към едно морлано, свободно и щастливо общество.

На личностно ниво моделът на едно ново общество, очертан от Бахаулла, също предполага най-високи морални стандарти. Хората ще бъдат ръководени във всички свои взаимодействия от принципите на благонадеждност, честност и вежливост. Безкористното служене на другите ще бъде нормата, а общият стремеж към съвършенство във всички неща ще придаде нов смисъл на идеята за личностно развитие. Повсеместното практикуване на целомъдрие и трезвеност ще подпомогне заличаването на много болести и човешко страдание.

На нивото на общността Бахаулла призовава към пренареждане на приоритетите, така че никой да не остане гладен, никое семейство да не се намери без подслон и никое дете да не бъде лишено от образование. Институциите на обществото, били те местни, регионални или национални, ще поставят справедливостта и общото добро пред всичко останало и широко разпространеното осъзнаване на духовната реалност на човечеството ще доведе до още по-високи степени на сътрудничество, образование и научни открития.

Световно правителство
В глобален мащаб Бахаулла призовава за създаването на нови институции, способни да ръководят възникващата световна цивилизация. По-конкретно, Бахайските писания посочват, че светът ще се ръководи от един демократично избран законодателен орган, със световна съдебна институция и световен изпълнителен орган, подкрепен от международни сили, способни да изпълняват колективната воля на народите по света. Посветени на принципа на колективната сигурност, тези глобални институции ще работят заедно за премахване на войните и бедността, за насърчаване развитието на науката и технологиите в полза на цялото общество и за координиране на пазарите и търговията по начин, който насърчава всеобщото добруване.

Бахайските учения насърчават важността на местната автономия и съобразяване с мнението на ниските нива в йерархията. В Бахайския административен ред с неговите свободно избрани управителни съвети и назначени съветници на местно, регионално, национално и международно ниво ние разполагаме с модел за система на управление, която адресира проблемите в глобален мащаб, без да смазва местните гледни точки и инициативи. По подобен начин духовните и социалните принципи на Бахайските писания поддържат най-висок стандарт на човешките права.

На всички нива новите институции на глобалното общество, както ги предвижда Бахаулла, ще си поставят като основна цел справедливостта. “Най-обичаната сред всички добродетели от Мене е Справедливостта”, пише Бахаулла. Бахаите работят за създаването на свят, в който ръководителите на човешкото общество ще направят всичко възможно всеки да получи справедливо и честно отношение, да задоволи основните нужди от храна, подслон както и човешко достойнство, а нарушителите на закона да получат бързо и справедливо наказание. Широкото разпространение на бахайските принципи на консултация и изборни процедури ще издигне един нов тип морален водач в обществения живот, който поставя добруването на цялата общност пред интересите на която и да е партия, идеология, етническа група или корпорация – и най-вече пред своите лични интереси.

Бахаите вярват, че приемането на всички тези идеи и тяхното реализиране на практика от народите по света е неизбежно и ще доведе до Обещания от всички религии ден. Той е еднозначен с видението на Пророк Исая в Библията, за времето, когато нациите ще ”претопят мечовете си в рала и копията си в градински сечива... и няма повече да се учат на война.” За това са се молили християните през вековете, когато са произнасяли молитвата “Отче наш”, свидетелствайки за пришествието на Божието царство: “Да бъде волята Ти както на небето, така и на земята.” Това ще бъде сбъдването на обещаното в Корана, че светлината на Божията справедливост един ден ще изгрее над цялата земя и “ти не ще видиш в нея празнини или надигащи се хълмове.”

Настоящата епоха на материализъм трябва да отстъпи на новата епоха на духовност, основана на неегоистичното служене и живот за другите, вярва преп. Мун. Той осъзнава, че тази трансформация не може да бъде осъществена единствено чрез религията или с политически и икономически реформи. По скоро, всички области на човешките постижения трябва да обединят усилия и осигурят духовното, моралното и интелектуалното лидерство необходимо в тази епоха.

По същата причина постиженията и усилията на д-р Мун не се ограничават до рамките на религията, а обхващат всички области: образование, философия, наука, религия, медии, изкуства, технологии, взаимопомощ, околната среда, международните афери, семействата, женските и детските права. Названията на организациите които той основава повторно включват думните "световен мир", отразявайки неговата основна мотивация да установи Божия идеал. Всяка от основаните от него организации допринася по накакъв начин към реализирането на идеала за един обединен, мирен свят с център Бог.

Разбира се много хора и групи сред обществото в нашето съвремие проповядват подобни принципи и идеи. Затова единните усилия и сътрудничество на всички тези хора на съвестта е абсолютно необходимо за постигането на тези идеали. Организацията на обединените нации предлага на човечеството начална точка за типа глобална координация, необходима в тази нова епоха, но д-р Мун не спира до там. Той призовава към нови Обединени нации, където да са включени и представители на всички религии.

Ако има някаква поука от провалилите се експерименти на изминалия век, то това е поуката, че опитите да се постигне по-голяма координация трябва да бъдат подкрепени от морални принципи и духовни идеали. Без дълбоко разбиране и признание на духовната реалност на човечеството, което е истинската основа на човешката природа, пътят напред неизбежно ще бъде осеян с трудности. Развитието на обществото е било внимателно ръководено от великите религиозни учители на миналото. Моралният кодекс на Десетте Божии заповеди и Златното правило – и двете от които намират своето изражение в почти всяка религиозна традиция – са пример за такива религиозни учения и служат както за ръководство по етика, така и като призив към духовни постижения. Те са проникнали в човешкото съзнание и са реформирали културите навсякъде по света. Дори за невярващите ценността на такива учения е очевидна.

В миналото духовните учения са се занимавали предимно с действията на индивида – или с хармонията на сравнително малки групи от хора. Моралната загриженост също е била съсредоточена най-вече върху индивидуалното поведение – “Не кради”, “Не лъжи”, “Обичай ближния си”.

В съвремеността нашето разбиране за духовността трябва да обхване не само личния и групов живот, но и колективния напредък на човечеството като цяло. Това е част от обещаното в свещените текстове на всички световни религии. Всъщност тъкмо защото човешката раса най-после е навлязла във възрастта на своята зрялост, е възможно да се сбъднат вековни пророчества, предсказващи епоха на мир и справедливост.

Сърцевината на Посланието на Бахаулла е Неговият призив към единство, отправен към цялото човечество:

“Нека виждането ви за света бъде глобално, а не ограничено до самите вас.”


Възникването на Бахайската общност предлага убедително доказателство, че човечеството в цялото свое разнообразие може да се научи да живее и работи като един народ в своята планетарна родина.

Д-р Мун и бъдещия свят на мир
Разрешаването на проблемите в обществото е възможно само ако то е изпълнено с здрави семейства основани на истинска любов. Любовта е целта на нашия живот и продължава дори отдвъд... Когато светът бъде основан на истинската любов това ще бъде дългообещаното Небесно царство. Д-р Мун заявява:

"Какво представлява Небето? Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят."

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии