Кризата ще промени съдбата на човечестото

.

Предсказание:
Кризата ще промени съдбата на човечестото


Предсказания от преди повече от 500 години описват изчерпването на природните залежи, проблеми с територията и населението и настоящата финансофа криза, като факторите които ще променят съдбата на човечеството.


"От началото на 21 век рязко ще се измени направлението на световното обществено мнение. Ограничаване на научния мироглед и изчерпването на природните залежи, проблеми с територията и населението, подчертано едностранно развитие но науката и техниката, относителен спад на технологичния прогрес, отчаяни усилия на развиващите се страни в опита да се изравнят с високоразвитите – такива са факторите, които ще променят съдбата на човечеството."

Още по-страшно явление могат да станат природни катаклизми с метафизически произход, които възникват когато хората престанат да уважават висшите сили. Може да се предположи, че бедствията са изпратени свише, но в крайна сметка те се явяват резултат от безотговорността на човека, нарушаващ нравствените закони, нали човек носи отговорност за своята история и за обкръжението, в което живее. Тази книга с пророчества е била доста популярна на исток, и много от описаните в нея събития са били предсказани с точност до деня в който ще се случат. Известна е под името "Истинския човек" (Чунгам Нок). Тя предрича много глобални промени в началото на 21 век, като ги свързва и с появата на конкретна личност чрез която Божието провидение ще се осъществи. Тук ще добавим няколко цитата без да ги коментираме:

Предсказанието описва нашето време така:

“Хората ще престанат да орът, но ще имат препитание, ще престанът до тъчат, но ще имат дрехи, Ще престанат да яздят коне, но ще могат да извръшват далечни пътешествия. Когатно Истинският Човек, дошел от Небето, минава през острова, всеки, противящ се на неговата воля, ще загине, а за покорните на него ще има блага”.

Тези стари предсказания говорят също за личност която ще се появи и донесе мир и обединение:

“Кой е този Свят Човек, който ще дойде от планината... Той се появява в последните дни и обединява конфуцианството, будизма, христианството и всички други религии, съгласно Божието Провидение. Небедсият Цар ще дойде на земята на полуостров, който е на изток. Святият Човек ще донесе на човечеството хармония и ще създаде свят на разцвет – рай”.

Той ще дойде от изток: Южна Корея

“На света ще се яви такъв Сват Човек, затова гледайте на цялото творение непредвзето. Този човек ще се обяви в годината на Чинс (2000-2001 или 2024-2025 ) и ще обедини цялия свят. На хората, заслепени от златото, ще е трудно да се откажат от съблазни. Търсете тайното послание в Южна Корея – в него е скрито всичко”.

Ще създаде свещенно семейство:

“Глупавите хора не ще могат да го намерят. В годината на Санджинса той собственоръчно ще устрои съдбата си, в годината на Чунджинса – ще срещне съпругата си, която ще се спусне от Небето и ще встъпи с нея в брак в годината на Хаджинса (2000-2001 или 2024-2025) – ще осъществи Божията воля и тогава съпрузите ще се възрадват и ще се хванат за ръце”.

Ще обходи целия свят и донесе обединение:

“Напускайки островната страна, той ще обходи цялия свят, проливайки кървави сълзи. Той ще дойде като истински Свят Човек, следвайки велики нравствени принципи и ще обедини конфуцианството, будизма, христианството и всички други религии. Вярвайте, че в това време ще дойде първородният син на Бог. Страната, жителите на която не вярват в Бог и Го предадът, ще бъде разрушена навеки”.

“Повярвайте в Бог ( ще каже Святият Човек, слезнал от Небето... Изпийте мъдростта и учението, дадени от Господ”.

Всички пророци са пророкували за него:

“ И на Изток, и на Запад са изпратени пророчества с известие за настъпването на последните дни. Бог изпраща Своите пророци, За да донесат до света Неговото Слово. Но хората не разбират пророците. О, колко печално е това! Веч не е далече този ден, когатона света изведнъж ще се стоварят всички бедствия, но много ли хора разбират това?”

“Спасителят ще дойде в този свят,... когато това време настане, целия свят ще потъне в хаос... този безпорядъчен свят окончателно ще излезе от контрол”.

“Новият свят навеки ще се избави от злия дух. Той ще тъгува за умрялите хора и ще ги спаси от смъртта. Той ще създаде нов свят, с ново небе и нова земя, които ще бъдат ясни и чисти”.

Той ще донесе велико обновление:

“Молете се на Бог за света. Във цялия свят ще стане велико обновление. Деца! Такъв е планът на Отца. Цялата Вселена ще се обнови и ще се върне към своя извор.” “Хората в този свят казват, че парите са най-важното нещо и даже силните на света не могат да проникнат в този въпрос. Явявайки се, той ще открие Небесен път, обединяващ всички сили на света и в годината на Кьонщин (2000 – 2001или 2024 – 2025 ) ще събере всички хора, зада им дари спасение”.

“Това, което се осъществява сега, е била предвидено за преди неколко хиляди години. Ако сего непроумеем това, възможността за победа на Бялия Кръст ще бъде пропусната... Всички Велики Сили охраняват тези святи мъж и жена.” “Даже духовете няма да знаят Бог ли е той или човек. Даже за Небесата това ще бъде неведомо”.

В четвърта глава на тази книга са дадени дванадесет критерии, на които трябва да съответствува Спасителят. Има субективни и конкретни предсказания, свързани с неговото идване. Какъв всъщност е той? Предсказанието за това е поместено на 65 страница в оригинала на Кьогам-юрок. Ето какво гласи то: “Ще се явят двама Святи. Спасителят е този от тях, който се яви не пръв, а втори. Неговата фамилия ще бъде скрита, когато той бъде изпратен на земята от Небето. Тази фамилия е Мун.

Само мъдрите ще го разпознаят
Ако го узнаят хора, които не трябва да го знаят, на Спасителя ще му бъде трудно да дойде, защото сърцата на хората в този свят са такива, че не обичат в нищо до отстъпват. По тази причина тайните пророчества отодавна са скривали главата и свивали опашка, сменяли са местата горе и долу и затуляли смисъла, за да може да ги разбере сомо човек, притежаващ мъдрост. Затова не ги откривайте на неразумни. Ако узнаят за тях глупави хора, ще стане повече безпокоство”.

Еднородния Божи син ще бъде тайно изпратен от Небето. Защо тайно? Отговор на това вече беше даден. Кой, в такъв случай, е Спастелят? Фамилията му е скрита, когато той идва от Небето на земята - Мун. Той ще се роди на север от 38-ия паралел, ще лежи в затвор, ще се подхвърля на много насмешки и нападки, ще избира съпружески двойки и ще дава Благословия на мъжете и жените на доброто, вярващи в Бог. Кой е той? Нима това не е Сан-Мьон Мун, когото цялото човечество трябва да почита като свой Истински Родител? Това за него свидетелдтвуват всички тайни пророчества, а истината е била скрита досега, като провиденческа тайна. Към Манускриптите

Ще са благословени тези които го разпознаят:

“Благасловен е домът, в който това послание е известно, но не ще бъде благословен домът, в който то ще бъде непонятно. Кой ще познае този човек Святия? Човек, срещу когото ще възстане скоро цялия свят, се явява имено затова Свят Човек”.

“Нима този, който правилно разбере, че този човек е Свят, няма да се радва? След много спорове с хората на света той ще извърши велики дела”.

“Святият Човек, роден на север от 38-я паралел (сегашна Северна Корея), ще получи заповед от Бог... но хората на света няма да го познаят”.

Той идва като изпълнение на очакването на всички световни религии:

“От Небето ще слезне Святия Човек – Маслиненото Дърво. Той е събирателен образ на основателите на всички религии на Изток и на Запад”.

“С вода, получена от камък Бог... Дошлият от Небето Сват Човек ще даде вода на всички жадни и истина – на всички желаещи я... Такова е Словото за последните дни за ясновидците, които всичко разбират първи”.

1 comment:

 1. Кога ще се върне Христос? В Матея 24:36 Иисус казва: „А за оня ден и час никой не знае…” Това показва, че няма смисъл да гадаем кога ще се върне Христос.

  В същия стих от Матея се казва, че Отца знае, а в Амоса 3:7 пише, че „Господ Бог нищо не прави, без да открие тайната Си на Своите раби – пророците.” Бог несъмнено ще разкрие на хората настъпването на Второто пришествие на Христос.

  В цялата история на Божията промисъл нима има за Бог по-важен момент от времето, когато едва Месията? Възъможно ли е Бог да не каже на хората кога Божият син ще дойде на земята, за да осъществи неизпълнената цел на Творението?

  От друга страна, Иису казва, че ще дойде като крадец (Откр. 3:3). Освен това той казва, че няма да дойде като крадец за онези, които са в светлина (1 Сол. 5:4-6) и за онези, които остават будни (1 Сол. 5:4-6, Откр. 3:3) Става ясно, че на вярващите, които винаги се молят, стоят будни и са в светлина, Бог със сигурност ще извести за идването на Господа, за да се подготвят за него (Лук. 21:34-35).

  Времето от Иисус до Второто пришествие е между 1917 и 1930 години.

  1930 година, защото тя вече е минала. Второто пришествие ще стане чрез раждането на Месията в плът на земята. Тогава дали Месията не е вече роден? Христос трябва да се е родил в периода между 1917 и 1930 г.

  Когато Иисус дойде преди 2000 години, той не извести веднага, че е Месията и не започна да съди веднага. При Второто пришествие, след своето рождение, Господа също трябва да премине подобен курс на подготовка. Настоящите дни са Последните дни. Ето защо може да се каже, че днешните дни са времето, когато Месията ще се появи.

  ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ
  http://istinskaliubov.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8A%D1%82/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5/

  ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии